Pregled najvažnijih računovodstvenih poslova

Likvidiranje ulazne dokumentacije (provjera, kontrola, odobrenje, potpis)

Vođenje blagajne (uplatnice, isplatnice, blagajnički dnevnik)

Vođenje knjige ulaznih računa (U-RA - porezna evidencija)

Vođenje knjige izlaznih računa (I-RA - porezna evidencija)

Knjiženje dokumentacije:

 • ulazni računi
 • izlazni računi
 • blagajnička dokumentacija
 • izvodi žiro-računa
 • izvodi deviznih računa
 • putni obračuni
 • ulaz-izlaz trgovačke robe (analitički po vrsti robe)
 • obračun proizvodnje
 • obračuni poreza
 • obračuni plaća
 • analitička evidencija opreme
 • izrada temeljnica i knjiženje ostalih, rjeđih poslovnih događaja:
  • preknjiženja
  • raspored rezultata
  • obračuni amortizacije i slično

Obračun plaća, autorskih honorara i ugovora o djelu:

 • izrada isplatnih lista i rekapitulacije
 • virmani za poreze i doprinose
 • izrada R-S obrasca za REGOS

Izrada mjesečnih izvještaja za FINU i poreznu upravu:

 • ID obrazac (rekapitulacija plaća) za poreznu upravu - do 15. u mjesecu
 • IDD obrazac (rekapitulacija autorskih honorara i ugovora o djelu - do 15. u mjesecu)
 • PDV obrazac (mjesečni obračun poreza) - do 30. u mjesecu za prethodni mjesec
 • PP-MIPO (porez na potrošnju) – do 15. u mjesecu

Izrada kvartalnih obračuna - statistički obrazac za FINU (20.4, 20.7, 20.10)

Izrada poreznih kartica za sve radnike (za poreznu upravu) - do 31.siječnja

Izrada ID1 obrasca za poreznu upravu i potvrda za vanjske suradnike - do 31. siječnja

Izrada godišnjeg obračuna PDV-a (za poreznu upravu do 30.4.)

Izrada statističkog obrasca RAD-1 i eventualno drugih obrazaca za statistiku

Izrada završnog računa:

 • usklađenja i knjiženje inventurnih razlika
 • završni obračuni i izlistanja dnevnika, glavne knjige i bruto bilance
 • priprema odgovarajućih odluka te izrada obrazaca
 • Račun dobiti i gubitka (RDG)
 • Bilanca
 • Izvještaj o promjenama u financijskom položaju
 • Obračuni za šume, turističku taksu, komoru, spomeničku rentu
 • Predaja obrazaca:
  • do 31.3. obrasci za FINA - u (statistički izvještaj - GFI - POD)
  • do 30.4. obrasci za Poreznu upravu
copyright KIS d.o.o. implementirano na sustavu adeo